Transport gratuit

peste 2500 RON

0377.101414

Contact

  • Contul meu | Înregistrează-te
  • RON
  • Contul meu | Înregistrează-te
  • RON
marca-trusted

Masura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2014 - 2020

Va prezentam ultimul format aparut in 1 iulie 2014 a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020. Vechea Masura 112 - Instalarea tinerilor fermieri, s-a transformat in Masura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Suma maxima a sprijinului este de 50.000 Euro, iar suma minima este de 15.000 Euro. Sprijinul se acorda in doua transe:


  • 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

  • 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.S-a schimbat si numarul de stupi necesari pentru a implini conditiile de eligibilitate. Fermele apicole eligibile vor avea intre 12.000 SO și 50.000 SO (valoare producţie standard)." Intr-un articol viitor voi clarifica numarul de stupi necesar pentru a putea accesa aceaste fonduri europene in perioada 2014 - 2020.8.2.4.3.1. 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri8.2.4.3.1.1. Sub-măsură:

 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

8.2.4.3.1.2. Descrierea acțiunii

În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole. Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploatației.  Intervenția prin acestă sub-masură, va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, care sunt încurajați să realizeze investiţii, să se asocieze, să participe la lanţurile scurte de aprovizionare. Prin aceasta sub-măsură se urmăreşte și preluarea exploataţiilor agricole în mod integral de la fermierii în vârstă, creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.

8.2.4.3.1.3. Tipul sprijinului

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.

8.2.4.3.1.4. Trimiteri către alte legi

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013

Regulamentul (UE) Nr. 1310/2013

Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003. privind definirea micro-întreprinderilor şi a  întreprinderilor mici şi mijlocii.

Regulamentului (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole.

8.2.4.3.1.5. Beneficiarii

În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt:

- tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se

instalează ca unic șef al exploatației agricole;

- persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control

efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare.

8.2.4.3.1.6. Cheltuieli eligibile

Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate 248

cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat pot

fi eligibile, inclusiv achiziționarea de teren agricol și animale. Detalii legate de ponderea investițiilor din

planul de afaceri va fi specificat în cadrul național.

8.2.4.3.1.7. Condiții de eligibilitate

a. Aplicabile tuturor beneficiarilor

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).

 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000

SO (valoare producţie standard);

 Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor regulamentelor

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.

 Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia

se află exploatația;

 Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;

 Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor

economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 %

din valoarea primei tranșe de plată;

 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza

obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de

mediu.

b. Aplicabile solicitantului persoană juridică:

 Asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea de

tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;

c. Aplicabile tînărului care se instalează ca unic șef de exploatație și tânărului fermier care

exercită control efectiv asupra persoanei juridice

 Nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este

situată exploatația, sau a zonei limitrofe;

 Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

i. studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară

ii. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire

 Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de

la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

8.2.4.3.1.8. Principii privind stabilirea criteriilor de selecție

 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;

 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;

 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (suine, bovine, păsări, apicultură,

ovine și caprine) și vegetal (culturi de câmp, legumicultură, pepiniere și plantații de viță de vie

pentru struguri de masă, cultură de câmp);

 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de

specialitate;

 Principiul utilizării resurselor genetice tradiționale;

Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din Romania,

ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de evoluția programului și nivelul de dezvoltare al sectoarelor prioritare identificate în strategia programului.

8.2.4.3.1.9. Sume și rate de sprijin aplicabile

Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.

Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 50.000 Euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de minimum 15.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 12.000 euro (valoare Producţie Standard), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare va creşte proporţional cu dimensiunea exploataţiei , dar nu va putea depăşi 50.000 de Euro/ exploataţie.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:

 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor

stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

8.2.4.3.1.10. Verificarea și controlul măsurilor/sub-măsurilor

8.2.4.3.1.10.1. Risc(uri) la implementarea măsurilorAvând în vedere că măsura se adresează beneficiarilor privați, printre potențialele riscuri identificate se numără:

 Procedura de achiziții pentru beneficiarii privați

 Rezonabilitatea costurilor

 Sisteme adecvate de verificare si control

 Selecția solicitanților

 Sistemul IT.

8.2.4.3.1.10.2. Acțiuni de reducere a riscului

Măsurile care vor fi luate în vederea îmbunătăţirii implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt:

 Introducerea unei sistem pentru verificarea rezonabilității costuri la nivel FEADR. Actualizarea

instrucțiunilor de achiziții aplicabile beneficiarilor privați cu prevederi noi privind verificarea de

către experții evaluatori a rezonabilității prețurilor;

 Eficientizarea sistemelor de control în toate fazele de verificare a unui proiect prin verificarea

acționariatului, amplasament, sursa finanțării, grad de rudenie și alte verificări specifice, pentru

identificare condițiilor artificial create pentru obținerea sprijinului.

 În vederea evitării problemelor apărute în neîndeplinirea planului de afaceri se va urmării verificarea

la tranșa a doua a îndeplinirii obiectivelor din planul de afaceri și recupararea proporțională a primei

tranșe și ulterior se vor solicita beneficiarilor rapoarte de progres.

 În stabilirea principiilor de selecției specifice sub-măsurii au fost luate în vedere stabilirea unor

criterii clare, transparente și verificabile de selecție a beneficiarilor si informarea potenţialilor

beneficiari asupra acestora, de exemplu în cazul principiului de selecție privind comasarea

exploatațiilor se va urmării dispariția codului de exploatație- a celei preluate- în IACS și registrul

agricol.

 Realizarea a maximum trei verificări legate de implementarea proiectelor în corelare cu etapele de

implementare a proiectelor;

 Neregulile datorate beneficiarilor vor fi evitate prin informarea solicitanților cu privire la

eligibilitatea cheltuielilor prin ghiduri, pliante și site-uri web și acțiuni de informare;

 Sistemul IT existent la nivelul Agenției de Plăți se va actualiza și optimiza cu noile fluxuri 251

administrative și măsurile PNDR 2014-2020 și vor fi introduse chei de control precum: codul

beneficiarului, denumire beneficiar.

8.2.4.3.1.10.3. Evaluarea generală a măsurii

În perioada 2007-2013, principalele probleme identificate au fost determinate de procedurile de achiziții private și crearea de condiții artificiale.

În baza protocolului încheiat între Ministerul Justiției/ ONRC și Agenției de Plăți, s-a acordat acces gratuit pentru utilizatori din cadrul agenției la datele aferente firmelor înregistrate în registrul comerțului prin serviciul RECOM online și s-au modificat procedurile agenției, în scopul întăririi controalelor și verificării statutului de IMM.

Referitor la crearea de condiții artificiale, au fost incluse elemente de verificare și prevenire a condițiilor care au determinat crearea de situații artificiale, printre care menționăm detalierea și clarificarea procedurilor, instruirea personalului cu privire la verificarea și identificarea condițiilor artificiale.

În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agenția de Plăți pe baza experienţei din

perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunatățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.

Definirea pragurilor superioare și inferioare cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 Exploatație de dimensiune cuprinsă între 12.000 SO și 50.000 SO (valoare producţie standard).

Condiții specifice de sprijin pentru tinerii fermieri în cazul în care nu se stabilesc în calitate de șef unic al

exploatației, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) și (2) din [DA RD - C (2014) 1460]

Aplicabile solicitantului persoană juridică:

 Asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea de

tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;

Aplicabile tînărului care se instalează ca unic șef de exploatație și tânărului fermier care exercită

control efectiv asupra persoanei juridice

 Nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este

situată exploatația, sau a zonei limitrofe; 252

 Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:

o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară

o cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire

Informații privind punerea în aplicare a perioadei de grație prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din [DA RD - C (2014) 1460] Perioada de grație în care tânărul fermier dobândeşte competențele profesionale adecvate este de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.

Rezumatul cerințelor planului de afaceri

Planul de Afaceri va cuprinde cel puțin următoarele:

i. Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole;

ii. Prezentarea etapelelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole ;

iii. Prezentarea detaliilor privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de

utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, cum ar fi

investițiile în fermă, formarea sau consilierea.

Datele au fost preluate din documentul oficial de pe site-ul MADR: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 - 2020 - versiunea I - 1 iulie 2014

Opinii la Masura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2014 - 2020

Cristian Rizea spune
Buna ziua eu sunt o persoana cu handicap asdori sa stiu cum pot beneficia de fonduri pentru apicultura ,cati bani trebuie sa am eu ?cati stupi? unde sa ma adresez ?etc. Va multumesc anticipat.
Mihai Rus spune
In perioada 2014-2020 se acorda fonduri europene doar pentru stupinele mari intre 200 si 1000 stupi. Voi reveni cu date exacte in curand.
ion spune
si daca infiintez direct stupina cu 100 stupi pot beneficia de fonduri.
Roby spune
Pai ce rost mai are sa imi bat capu cu cerintele voastre daca as avea 200 de stupi? De ce ar mai trebui sa ma leg la cap daca nu ma doare?
De fapt numarul asta e facut ca sa nu putem accesa fonduriile din cate se intelege.
Masura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2014 – 2020 | ApiMentor spune
[...] Intr-un articol viitor voi clarifica numarul de stupi necesar pentru a putea accesa aceaste FONDURI  europene in perioada 2014 – 2020. 8.2.4.3.1. 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri   [...]
Ionascu Marian Valentin spune
Salut.
Sunt un mic :) Apicultor care lucreaza in Italia. Am o expietenta de 6 ani, cateva cursuri in apicultura europene si nationale (facute in Italia), ma pot ajuta cu ceva daca le pun in proiect?
Am de gand sa ma retrag in tara si sa-mi fac propria afacere. As dori sa am mai multe informatii deoarece Nu vreau sa risc, sa las vrabia di mana pe cea de pe gard, castig destul de bine :).
Inainte de a face proiectul trebuie sa detin acel Numar de albine sau le pot cumpara cand proiectul va fi OK?
Multumesc anticipat.
Ionascu Marian Valentin
Lavi spune
Draga Marian Valentin daca esti multumit cu cistigul din Italia e bine sa stai cuminte, ti-o spune un apipultor cu peste 30 de ani de experienta. Povestea cu Romania , cu fondurile UE e doar vrajala pentru fraieri, fara investitia ta personala un faci apicultura iar de cistig e un mare semn de intrebare. Gindeste-te bine si mult noroc
Antonio spune
Buna ziua! Am 22 ani si vreau sa infiintez o cultura de lavanda. Pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil si in ce conditii: suprafata pt inceput, etc?
vancea alin spune
Buna,
Da poti beneficia de fonduri pt cultura de lavanda.
Atentie de unde o cumperi si ce soi.
Hoblea Marcel spune
Buna ziua, as dori sa stiu daca pe masura 6.1 se pot obtine fonduri pentru infiintarea unei plantatii de aluni.Doar pesoanele juridice au acces la finantare pe acesta masura?daca limita de varsta e de 40 ani ,si incepand cu ce data se pot depune proiectele. Multumesc
Eliza spune
Buna, Mihai,

Te felicit din toata inima pentru blog. Mie imi este de mare folos. Imi imaginez ca esti destul de ocupat incat sa postezi mai des, dar poate iti faci timp sa revii cu mai multe informatii despre Masura 6.1. Mi se pare atat de aberant sa institui limita de 12.000 (SO sau euro, ca nici asta nu e clar) pentru un debut, caci practic asta ar trebui sa reprezinte "instalarea"! Sa speram ca acest draft va suferi niste modificari de bun simt, cum ar fi si aceea ca ti se interzice sa ai un loc de munca.
Cu prietenie si urari de bine,
Eliza
Ionut spune
Salut.Vreau sa accesez aceasta masura .Ce suprafata de legume in solar i-mi trebuie pt suma maxima?
A-m declarat la apia luna mai.Spune acolo ca sunt activ 18 luni.Sunt in zona defavorizata,a-m proprietate cu hotarare judecatoresca....
Astept raspunsul cu suprafata.
Ana Brinduse spune
Buna,numele meu este Ana si as dori sa stiu ce treuie sa am sau cat trebuie sa am pe numele meu pamant,animale fiindca vreau sa accesez fondurile europene masura 112. va multumesc.
radu spune
Intrati pe site-ul madr,si vedeti undeva in stanga intr-un chenar scrie Rica apasati acolo si vedeti echivakentul ud-urilor in euro
alexx spune
Buna ziua tuturor, as avea o intrebare si sper sa gasesc pe cineva sa -mi raspunda, as vrea sa incerc sa accesez masura 112 sau instalarea tinerilor fermieri cum se mai cheama ,am in jur de 4 ha teren pe care de doi ani seman porumb si il am inscris la APIA pt subventie ,daca maresc suprafata si cumpar un efectiv de animale mai pot sa o fac vazand ca nu am depasit 6 UDE pana acum .va multumesc
TIRCOLEA DANIEL spune
BUNA ZIUA MA NUMESC TIRCOLEA DANIEL AM 33 DE ANI AS DORI SA STIU EXACT CE CONDITI TREBUIE INDEPLINITE LA INSTALAREA TINERILOR FERMIERI CARE PORNESC DE LA ZERO
aurel spune
Cati stupi treb sa ai ca sa accesezi 6.1 ..cum se calculeaza SO?...din cate stiu nu ecelasi lucru cu UDE
neculai spune
Sa va spun cum stau lucrurile cu albinele si masura 112 in Iasi, mai exact in comuna Lespezi nepoata unui vecin de al meu care lucreaza la Apicola Iasi (cu asta cred ca am zis tot) a acces un proiect de instalare a tinerilor fermieri (prin sat se vehiculeaza suma de 20-30.000 euro), bineinteles ca i-a si fost aprobat, doar e mana in mana cu APIA; albine nu a vazut nimeni niciodata pe respectivul teren. Asa se fac bani din agricultura; daca aveti pila cui sa ii da-ti dreptul, atunci mult succes. unui alt vecin nu i s-a aprobat pentru ca avea stupina prea departe de stalpul de curent si nu avea cum sa foloseasca centrifruga; desi are cateva sute de stupi.
alexandru - marian spune
Buna ziua. Am auzit de acest proiect si sunt interesat de el. Am un teren pe langa bucuresti de circa 5500mp. Ma intereseaza sa pun la baza o sera si pe langa prepelite. Sa dezvolt productia de oua si de prepelite. Planul este deja in curs de terminare, mai trebuie sa il depun pentru aprobare. E ok? Exista vreo problema in privinta acestui proiect. Este adevarat ca si "fermierul" trebuie sa vina cu fonduri?! Exista vreo limita de varsta?! Va multumesc.
catalin spune
vreau sa plantez lavanda si plante medicinale care intra in categoria plante aromatice si medicinale,vreau pentru tanar fermier plafonul maxim de 50.000 euro cate hectare imi trebuie de inceput
multumesc
Mihai Rus spune
Va trebui sa va interesati cati UDE reprezinta un hectar din cultura pe care doriti sa o faceti. Apoi sa consultati masura la care aplicati si sa vedeti daca va incadrati. Daca puneti lavanda nu ezitati sa ne chemati la polenizat :) Multa bafta!
florin spune
Buna ziua. Am 25 ani si am 30 de stupi, cati stupi trebuie sa am ca sa accesez masura 112? Sau ce masura pot sa accesez ca sa iau fonduri europene?Va multumesc anticipat.
nelu spune
,ai aflat vriun raspuns cu albinele ca si ieu snt in aceiasi situatie daca sti ceva imi spui si mie te rog mersi
marian spune
pt masura 6.1 pt suma minima 40000 euro
necesarul de stupi este 229
Barbu C spune
Buna, as dori sa stiu daca prin fonduri nerambursabile pot beneficia de infiintarea unei sere / solar cu capsuni ?
boros spune
buna,am facut 5ani fonduri europene masura 112.acum pot sa fac nou.
Mihai Rus spune
Din cate stim masurile noi, pe care le asteptam, sunt gandite pentru cei care deja s-au dezvoltat si vor sa se dezvolte in continuare. Ar trebui sa puteti sa le accesati. Ramane sa vedem dupa ce se lanseaza varianta oficiala a acestor masuri. Nu mai trebuie sa dureze mult - in primavara aceasta speram sa fie prima sesiune de inscriere.
Oltean Maria spune
Buna,doresc sa stiu daca se pot accesa fonduri pe masura 6.1,fiindca exploatatia este din 2008,cu UD-rile ne incadram.
ion spune
va salut ,cu respect.as dori sa stiu daca masura6.1,pot finanta si ciupercarii. precizez ca proiectul este la inceput. va multumesc!
Kris spune
Buna ziua! as vrea sa stiu daca se poate face proiect pe flori in camp, mai precis trandafiri.
Multumesc
adriana spune
Buan seara, ma intereseaza accesarea masurii 6.1 pentru o ferma de prepelite. Are cineva idee cum se calculeaza 6 ude (atat ar trebui sa aiba exploatatia pentru a fi eligibila). Si a doua intrebare, cu ce ar trebui sa vin eu ca si fermier pentru a primi aceste fonduri?
Doina spune
buna seara!

stie cineva cum se calculeaza noile unitati- SO in functie de cultura?

multumesc
SAMSON MITICA spune
SUNT UN TANAR CARE DORESTE SA ACCESEZE FONDUL NERAMBURSABIL PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI IN MEDIUL RURAL PRIN PROGRAMUL CELOR 50000 EURO.CUPRINSUL PROIECTULUI.:
INSTALAQTIE FOTOVOLTAICA CU INJECTIE IN RETEA ,VACI ANGUS SI STUPI. CIT DE REPEDE POT PRIMI FPNDURILE PENTRU CA TREBUIA SA I-I IAU PENTRU A DEMARA I9NVESTITIILE.VA MULTUMESC ANTICIPAT.
TEL 0726895832.
Alexa spune
Buna ziua,ma numesc Alexandru Bogdan si sunt Consultant in Fonduri Europene pe programul PNDR in cadrul companiei Idea Perpetua.
Daca va referiti la calulculul S.O. va ofer urmatoarele detalii.

S.O. inseamna Standard Output si reprezinta dimensiunea economica a exploatatiei.

Se calculeaza in urmatorul fel:
Valoarea S.O. x nr ha/capete= Valoarea Economica Totala a exploatiei

Tabelul cu indicii S.O. se gaseste pe siteul MADR.

Pentru mai multe informatii ma puteti contacta oricand prin email: alexandru.bogdan@idea-perpetua.com sau telefonic la numarul 0740 488 058.
gelu spune
An cautat Tabelul cu indicii S.O. pe tot siteul MADR si nu am gasit nimic
imre spune
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_1_instalare_tineri_fermieri -> Lista Coeficientilor de Productie Standard SO2010
alex spune
Pt.ro.italian.
Am cunoscut un caz si a regretat ca s-a intors din Italia.A pierdut toti banii care i-a adunat cu greu acolo.
alex spune
Stai acolo.In tara asta e prea riscant sa faci o afacere.noi suntem mai catoloci decit papa.
ramons spune
Am 85 famili de albine pot accesa vreo masura ?
Cristi spune
in caz ca nu am teren agricol pot sa accesez programul pentru tineri fermieri
Saveta spune
1).In anul acesta(2015) am cultivat porumb, suprafata care figureaza declarata atat la APIA cat si in Registrul Agricol de la Primarie.
Domiciliez momentan la oras si vreau sa intocmesc un plan de afaceri, sa ma stabilesc la tara, nu am cum sa am in acest an cultura de legume!
Trebuie sa ai cultivate legume in anul 2015 ca sa intocmesti un plan de afaceri si sa accesezi submasura 6.1 pentru cult. de legume?
Inseamna ca nu pot accesa submasura 6.1 ?
2).In Certificatul de inregistrare imi este trecut la activitatea principala Cultura cerealelor si la activitatea secundara imi apare cultura legumelor. Asta reprezinta vreo problema daca doresc sa accesez fonduri numai pentru cultura legumelor?
Aurel spune
Am o intrebare. Ce se intampla daca accesezi un proiect european, ti se aproba si pe perioada de 8 ani in care esti verificat Doamne fereste patesti ceva gen o boala, un accident care iti pune probleme in continuarea proiectului cel putin pentru o perioada sa zicem? Iti iau banii napoi? Te lasa sa iti rezolvi problema si il continuii pe urma? Sau survine decesul? Ce se intampla?

Ultimile stiri

  PRODUSUL A FOST ADAUGAT IN COS